ادامه مطلب

کشاورزی ارگانیک با استفاده از حشرات بیولوژیک

کشاورزی ارگانیک | کنترل بیولوژیک آفات | تولید و فروش کفشدوزک های شته خوار آروین | کفشدوزک های تولیدی مزرعه آروین توسط مهندس آروین به صورت فصلی برای متقاضیان ارسال می گردد، به خاطر عدم فرهنگ سازی و عدم تمایل استفاده کشاورزان از حشرات بیولوژیک تولید در حد مشتریان و متقاضیان انجام می گردد
ادامه مطلب