ادامه مطلب

پشه آفیدولتس آفیدومیزال Aphidoletes aphidimyza

پشه آفیدولتس آفیدومیزال Aphidoletes aphidimyza | دشمنان طبیعی شته ها، شکارگرها هستند | پشه ای از خانواده سسی دومیئیده (Cecidomyiidae) به نام آفیدولتس آفیدومیزال (Aphidoletes aphidomyzal) از مهم‌ترین شکارگرهای شته ها است که در شرایط گلخانه ای برروی گیاهان زینتی بعنوان عامل کنترل بیولوژیک تکثیر و رهاسازی می ‌شود. Aphidoletes aphidimyza
ادامه مطلب